Terms and conditions

Handelsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra

by-SOUL v. Mette Riishøj Kronholt
CVR: 36160284
Telefon 22956186
Mail: metteriishoej@gmail.com


Afvikling, ændring og aflysning:

by-SOUL har ret til, at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner med 24 timers varsel. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

by-SOUL har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). by-SOUL kan vælge, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale, men er ikke forpligtet hertil.

OBS: Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde op til-, eller logge på, på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine telefonnumre og e-mail adresser.

Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Møder du ikke op til din 1:1 aftale, eller melder du afbud på dagen opkræves et udeblivelsesgebyr på 350 kr.


Rettigheder

by-SOUL ejer alle rettigheder til de leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås udelukkende en personlig brugsret til det købte. Det købte må udelukkende anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt. Det købte produkt må ikke anvendes kommercielt, i direkte eller indirekte konkurrence med by-SOUL og/ eller Mette Riishøj Kronholt

Købet må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse fra Mette Riishøj Kronholt.

Såfremt det købte, eller by-SOUL/ Mette Riishøj Kronholts navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er by-SOUL berettiget til at gøre krav på en bod på 50.000 (halvtreds tusinde) kr. pr. overtrædelse.

by-SOUL er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.


Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK). Det fremgår af prisen om denne er ekskl, eller inkl. moms.

Foredrag, masterclasses samt online-forløb skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Betaling sker før ydelsens opstart, medmindre andet aftales skriftligt. Der er efter fakturas afsendelse en betalingsfrist på 8 dage.

Overholdes denne betalingsfrist ikke fremsendes en skriftlig påmindelse. Betales faktura ikke indenfor en uge herefter fremsendes en rykker med et tillagt rykkergebyr på 100 kr.

Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende.


Datapolitik

by-SOUL indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter, ved tilmelding til nyhedsbrevet eller oplysninger til forskningsdatabasen. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. by-SOUL behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.

Du har ret til, til enhver tid, at få oplyst hvilke oplysninger by-SOUL har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.


Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som by-SOUL og/eller Mette Riishøj Kronholt måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab.

by-SOUL og/ eller Mette Riishøj Kronholt kan under ingen omstændigheder stilles ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar. by-SOUL og/ eller Mette Riishøj Kronholts erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.


Fortrydelsesret for forbrugere

Hvis du er forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos by-SOUL. OBS: Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af online produkter/forløb. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået.

Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor 14 dage give en tydelig, skriftlig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse. Du kan ikke fortryde ved at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved blot at returnere købte ydelser/produkter.


Reklamationsret for forbruger

24-måneders reklamationsfristen finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt mig med det samme, hvis du oplever problemer, på ovenstående e-mailadresse.


Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Mette Riishøj Kronholt på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.


Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Aalborg.

Samtykke og oplysning behandling af personoplysninger i for-bindelse med online 1:1 sessioner hos by-SOUL

1. Samtykkeerklæring

Ved tilmelding til 1:1 sessioner giver du samtykke til at by-SOUL v. Mette Riishøj Kronholt må tage, opbevare, behandle og anvende billeder, video- og/eller lydoptagelser af dig til det beskrevne formål (se afsnit 3). Samtykket er frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage.

1.1 Forudsætninger

- Samtykket gives med den forudsætning at mit cpr.nr. og adresse ikke bliver bragt sam-men med billederne, video- og/eller lydoptagelserne.

2. Dataansvarlig og kontaktperson

by-SOUL v. Mette Riishøj Kronholt

Sætervej 9

9520 Skørping

CVR-nr.: 36160284


Har du spørgsmål til samtykket eller vores databehandling bedes du kontakte os skriftligt på:

metteriishoej@gmail.com

3. Formål med indsamlingen

Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er:

- Online 1:1 sessioner vil blive optaget med det formål at klienten kan downloade og gense sessionen efter behov og ønske.

Med dit Dit samtykke, så er vores hjemmel til behandlingen af dine personoplysninger artikel 6, stk. 1. litra a).

4. Behandling af personoplysningerne
4.1 Opbevaring

- Online 1:1 sessioner vil blive optaget direkte på platformen. Efter endt session vil kli-enten have mulighed for at downloade optagelsen til privatbrug. Sessionerne må ikke bruges til andet end privatbrug.

Dine personoplysninger bliver udelukkende behandlet jf. dit samtykke så længe by-SOUL har et formål til dette, se desuden afsnit 4.3.

4.2 Videregivelse af personoplysningerne

- Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart.

4.3 Sletning af personoplysningerne

- Efter endt session vil by-SOUL opbevare videooptagelsen i 7 dage, hvorefter optagel-sen vil blive slettet.

5. Tilbagetrækning af samtykke

Giver du dit samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage. Ønsker du at trække dit sam-tykke tilbage, så by-SOUL fremadrettet ikke må bruge billeder, video- og/eller lydoptagelser af dig, skal du henvende dig skriftligt til by-SOUL på: metteriishoej@gmail.com

Bemærk, at en tilbagetrækning af samtykke ikke berør den brug af de billeder, video- og lyd-optagelser af dig, som har fundet sted forud for din tilbagetrækning. Ved tilbagekaldelse af samtykke vil by-SOUL dog bestræbe sig på, at alle billeder, video- og lydoptagelser af dig hurtigst muligt bliver fjernet. På de digitale medier sker dette umiddelbart efter henvendelse, mens optagelser af kursussessionerne vil blive redigeret på baggrund af en helhedsvurdering taget af by-SOUL. Hvor du så vidt muligt klippes ud af optagelserne i det omfang, det er muligt og så længe det ikke går ud over kvaliteten af kursusmaterialet.

6. Dine rettigheder som registrerede

Du har efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) en række rettigheder i forhold til vores be-handling af dine personoplysninger. Det betyder at du har ret til indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning og dataportabilitet, hvis betingelserne herfor er opfyldt. I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet eller by-SOUL, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning: Vejledning om de registreredes ret-tigheder (datatilsynet.dk).